Binnen de 30 minuten ter plaatse. Interventie vanaf 95 euro. Bel nu!

Algemene voorwaarden

  1. Door het feit van het geven van een mandaat gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke afwijzing is slechts geldig wanneer zij schriftelijk werd vastgesteld bij gemeen akkoord tussen partijen.

2. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de eventuele bijzondere afwijkingen en bijzondere voorwaarden bedongen bij gemeen akkoord het contract tussen partijen.

 

3. De persoon die het mandaat geeft, wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de facturen in verband met dit mandaat.

 

4. Geen enkele opdracht zal worden aangevat zonder terugzending van een ondertekende en gedateerde bestelbon en betaling van een voorschot van 50%.

 

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar en de betalingen dienen te geschieden in Euro. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting die niet schriftelijk is overeengekomen. Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan hiervoor vermeld o.a. per briefwisseling brengt geen schuldvernieuwing mee en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van betaling , de betaling en de bevoegdheid.

 

6. Bij niet betaling op de schriftelijk vastgestelde vervaldag, zal van rechtswege en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest van 8% verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag en dit met een minimum van 30,00 € (dertig). In geval een factuur langer dan 21 dagen onbetaald blijft, te rekenen van haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 25 € (vijfentwintig), en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de hogere administratie- en beheerskosten die deze vertraging in betaling veroorzaken. Wanneer de klant nalaat één of meerdere vervallen facturen te betalen of indien mocht blijken dat zijn financiële toestand aan ernstige twijfel onderhevig is, zijn wij gemachtigd elk verder beheerswerk stop te zetten tot wanneer de vervallen facturen betaald zijn.

 

7. Alle klachten dienen schriftelijk ter onzer kennis te worden gebracht ten laatste twee werkdagen na ontvangst van de factuur, zoniet zullen zij als onontvankelijk beschouwd worden. De tussen de partijen gesloten overeenkomst wordt steeds beheerst door het Belgisch Recht.

 

8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd.

 

9. De cliënt erkent conform artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek dat alle goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de aangerekende prijs, de intresten en eventuele kosten.

 

10. Toepassing van btw-percentage van 6% mbt werken aan privéwoningen ingevolge de bepalingen van het KB van 18 juli 1986 aangepast KB van 20 juli 1970 die het percentage van belasting op toegevoegde waarde vastlegt en de verdeling bepaalt van de goederen en diensten van deze percentages. Het percentage van 21% is enkel van toepassing voor diensten zonder plaatsing van materiaal. Eveneens voor alle vennootschappen die houder zijn van een BTWnummer, VZW, nieuwbouw.

 

11.Voor kleine schade aan de deur tijdens de werken kan de slotenmaker niet verantwoordelijk worden gesteld.